Generelle betingelser

 1. Generelt

1.1. Disse betingelsene gjelder for alle overnattinger ved “Bruvik – Gamle Posthus” på Lalm, Vågå kommune i Oppland (Norge). Heretter omtalt som utleieren.
1.2. Fravikelse fra disse generelle betingelsene gjelder kun hvis det uttrykkelig er avtalt med
utleieren, og dette er avtalt skriftlig og undertegnet av begge parter.
1.3. Innsjekking fra kl. 15.00 og utsjekking senest kl. 11.00.
1.4. Husdyr (maksimalt 1) er tillatt i bånd. Se nettstedet for priser.

 1. Opprettelse av leieavtale B&B

2.1. Avtalen opprettes muntlig eller skriftlig ved e-post, faks eller brev og gjelder etter bekreftelse fra utleieren.
2.2. Den som (på vegne av eller for en gruppe) inngår avtalen (kunden), er personlig ansvarlig
for alle forpliktelser som avtalen innebærer.

 1. Betaling

3.1. Det er mulig å betale med bank- visa eller mastercard.
3.3. Du kan også overføres via Deres bankkonto. Dette kan De angi ved reservasjonen. De mottar da samtidig ved bekreftelse vår kontonummer.

 

 1. Pris

Den publiserte prisen er inklusive gass, vann, strøm og frokost. Vi henviser til nettstedet for

prisene.

4.2. De oppgitte prisene er basert på prisene og betingelsene som var kjent da disse betingelsene ble utarbeidet.

4.3. Utleieren forbeholder seg retten til å endre prisen, dersom en tredjeparts prisøkning gir
grunn til dette, blant annet de gjeldende reglene om merverdiavgift.

 1. Endringer av kunden

5.1. Endringer i reserveringen etter kundens ønske kan utføres hvis det er mulig.

 1. Annullering

6.6. Kunden kan bare annullere avtalen ved å opplyse om det per faks, e-post eller
rekommandert brev. Mottaksdatoen gjelder da som annulleringsdato.
Vi anbefaler derfor å tegne en reise- og annulleringsforsikring.

 1. Annullering eller endringer fra utleierens side

7.1. Hvis utleieren på grunn av omstendigheter eller overmakt avgjør at reserveringen eller
bestillingen ikke kan gjennomføres, er utleieren forpliktet til å opplyse kunden om dette
umiddelbart.

 

 1. Overmakt

8.1. Med overmakt menes forhold som forhindrer at avtalen overholdes, og som ikke skyldes
utleieren. Dette omfatter blant annet, hvis og i den grad disse omstendighetene ikke gjør
det mulig å overholde avtalen eller gjør det urimelig vanskelig å overholde den: uforutsett
stagnasjon hos leverandører eller andre tredjeparter som utleieren er avhengig av samt
generelle transportproblemer; regler eller spesielle anvisninger fra myndighetenes side,
som fører til at utleierens virksomhet forbys eller gjøres umulig midlertidig eller permanent.
8.2. Utleieren har også rett til å påberope seg overmakt hvis omstendighetene som gjør det

umulig å overholde avtalen, inntrer etter at avtalen skulle ha vært overholdt.

8.3. Under perioden med overmakt utsettes alle utleierens forpliktelser. Hvis perioden som det

er umulig å overholde avtalen varer i mer enn seks måneder, har begge parter rett til å

heve avtalen uten at det oppstår forpliktelse til skadegodtgjørelse.

 1. Ansvar for brudd, tyveri og andre skader

9.1. Hvis det konstateres brudd, tyveri eller andre skader, er leietakeren ansvarlig for erstatning.

9.2. Utleieren aksepterer ikke ansvar for utgifter som kunden allerede har hatt, slik som

premier for reiseforsikringer eller annulleringsforsikringer.

9.3. Utleieren er ikke ansvarlig for legemsskade som oppstår under leieperioden.

 1. Rengjøring etter leieperioden

10.1. Leiligheten må feies før avreise.

10.2. Hvis De konstaterer mangler ved ankomsten, må dette meldes umiddelbart.

De må selv rydde avfall, tomflasker osv.

 

 1. Sluttbestemmelser

11.1. Vi minner Dem om at du ikke bor her enslig og ber Dem om å passe på at det er ro fra kl. 23.00.

11.2. En kunde som forårsaker problemer eller sjenanse kan bortvises av utleieren.

Leiekontrakten anses da som hevet og leiebeløpet vil ikke bli refundert.

11.3. Ovennevnte informasjon og priser gis med forbehold.

11.4. Det er tillatt å nyte alkohol. Røyking er ikke tillatt innendørs eller på veranda.

11.5. I tilfelle en tvist mellom leietaker og utleier som ikke kan løses på en passende måte,

skal tvisten løses etter norsk rett av en habil dommer. Utleieren har uinnskrenket rett til

å stevne leietakeren i henhold til loven.

11.6. Enhver avtale mellom utleier og leietaker er underlagt norsk lov.

11.7. Utleieren har rett til å endre disse betingelsene. Slike endringer trer i kraft på det

tidspunktet som angis.

Utleieren sørger for at leietakeren mottar de endrede betingelsene i tide. Hvis det ikke er

kunngjort et tidspunkt for når endringene skal tre i kraft, skjer dette så snart som

leietakeren er blitt opplyst om det.

Lalm, 1. mai 2016