Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden 
  1. Algemeen

  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overnachtingen in “Bruvik – Gamle Posthus” te Lalm, gemeente Vågå Oppland (Noorwegen). In het vervolg genoemd als de verhuurder.

  1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts en voor zover deze nadrukkelijk zijn overeengekomen met de verhuurder en op schrift gesteld en ondertekend door beide partijen.

  1.3. Inchecken vanaf 15.00 uur en uitchecken om 11.00 uur uiterlijk.

  1.4 Huisdieren (maximaal 1) zijn toegestaan mits aangelijnd. Voor prijzen zie de internetsite.

   

  1. Totstandkoming van de huurovereenkomst B&B

  2.1 De reservering komt tot d.m.v. mail, fax of brief en is geldig na bevestiging van verhuurder.

  2.2. Degene die (namens of ten behoeve van een groep) de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

   

  1. Betaling

  3.1. Er is mogelijkheid tot betaling met bank- visa of mastercard.

  3.2. U kunt ook uw betaling vooruit voldoen d.m.v. overmaking via uw bankrekening. Dit kunt u aangeven bij het reserveren. U ontvangt dan tegelijk met de bevestiging ons (internationaal) bankrekeningnummer.

   

  1. Prijs

  In de gepubliceerde prijs zijn inbegrepen gas, water en licht en ontbijt. Voor de prijzen

  verwijzen wij naar de internetsite.

  4.2.De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van deze voorwaarden.

  4.3. De verhuurder houdt zich het recht voor om de prijs te wijzigen, indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

   

  1. Wijzigingen door de klant

  5.1. Wijzigingen door de klant in reservering kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is.

   

  1. Annulering

  6.1. De klant kan de overeenkomt annuleren (uiterlijk een week van tevoren) d.m.v. fax of mail. De datum van ontvangst geldt hierbij als annuleringsdatum.

  Wij raden derhalve een reis- en annuleringsverzekering aan.

   

  1. Niet doorgaan of wijzigingen van de verhuurder

  7.1. Indien door omstandigheden door de verhuurder of door overmacht wordt besloten, dat de reservering c.q. boeking niet door zal gaan , verplicht de verhuurder zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant.

   

   

   

  1. Overmacht

  8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming niet mogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn inbegrepen: niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verhuurder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen; regelingen of bijzondere aanwijzingen van overheidswege waardoor de werkzaamheden van de verhuurder tijdelijk of blijvend worden verboden of onmogelijk gemaakt.

  8.2 De verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die naleving van de overeenkomst verhinderd intreed nadat de overeenkomst had moeten worden nagekomen.

  8.3 Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

   

  1. Aansprakelijkheid voor breuk, ontvreemding en andere schade

  9.1 Bij constatering van breuk, ontvreemding of andere schade wordt dit verhaalt op de huurder. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor de totaal geleden schade.

  9.2 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor reisverzekeringen of annuleringsverzekeringen.

  9.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de verhuurperiode.

   

  10 Eindschoonmaak

  10.1. Het appartement dient bezemschoon te zijn voor vertrek.

  10.2. Indien u gebreken bij aankomst constateert dient u dit onmiddellijk te melden.

  U dient zelf uw afval, lege flessen etc. op te ruimen.

   

  1. Slotbepalingen

  11.1 Wij herinneren u eraan dat u niet de enige bewoner bent en hopen dat u dan ook vanaf 23.00 uur de rust wil handhaven.

  11.2 Een klant die zodanig hinder of (over)last veroorzaakt kan door de verhuurder worden verwijderd. Het huurcontract wordt daarbij als nietig beschouwd en de huurprijs zal niet worden terugbetaald.

  11..3 Bovengenoemde informatie en prijzen zijn onder voorbehoud.

  11.4 Consumptie van alcohol is toegestaan. Roken is niet binnen of op de veranda toegestaan.

  11.5 In geval van geschillen tussen huurder en verhuurder waar onderling geen passende oplossing gevonden kan worden, worden deze beslecht volgens het Noorse recht door een bevoegde rechter. Onverkort blijft het de bevoegdheid van de verhuurder de huurder te dagvaarden voor de volgens de wet.

  11.6 Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is het Noors recht van toepassing.

  11.7 Verhuurder is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden.

  Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de huurder doen toekomen. Indien er geen tijdstip van wijziging bekend is gemaakt treed de wijziging jegens de huurder in werking zodra deze aan de huurder zijn medegedeeld.

   

   

  Lalm, 1. Mai 2016